Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Тарасов Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65125, мiсто Одеса, вулиця Успенська, буд. 26
4. Код за ЄДРПОУ
20013200
5. Міжміський код та телефон, факс
048-786-91-21 048-786-91-22
6. Електронна поштова адреса
Ukraine@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 72 (2326) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 14.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.konecranes.com.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2016 обрано Генеральний директор Тарасов Сергiй Олександрович
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про продовження строку повноважень генерального директора товариства на строк до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства генеральний директор не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального директора ЗАТ "Запорiжкран", директор з розвитку ПАТ "Запорiжкран", заступник голови правлiння ПАТ "Запорiжкран", генеральний директор ПРАТ "Запорiжжя. Кран Холдинг", генеральний директор ПРАТ "Конекрейнс Україна".
12.04.2016 обрано Ревiзор Ганс Аландер
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про переобрання Ганса Аландера ревiзором товариства на строк до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства вiн не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду ревiзора ПРАТ "Конекрейнс Україна".
12.04.2016 припинено повноваження голова Наглядової ради Карi Окман
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про припинення повноважень голови Наглядової ради у зв'язку зi збiгом їх строку. Акцiями товариства голова Наглядової ради не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi впродовж трьох рокiв.
12.04.2016 припинено повноваження секретар Наглядової ради Томас Мюнттi
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про припинення повноважень секретаря Наглядової ради у зв'язку зi збiгом їх строку. Акцiями товариства секретар Наглядової ради не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi впродовж чотирьох рокiв.
12.04.2016 обрано голова Наглядової ради Карi Окман
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про обрання головою Наглядової ради Карi Окмана строком на 3 роки. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства голова Наглядової ради не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».
12.04.2016 обрано секретар Наглядової ради Томас Мюнттi
0
Зміст інформації:
12 квiтня 2016 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про обрання секретарем Наглядової ради Томаса Мюнттi строком на 3 роки. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства секретар Наглядової ради не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду секретаря Наглядової ради ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА».