ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

 

Повне найменування товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА»

Місцезнаходження товариства

 

  Україна, 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корпус 8, офіс 9, Ukraine

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів

 

   5 квітня 2017 року о 10.00, за адресою: Україна, м. Одеса,   вул. Фонтанська дорога, буд. 16/8, офіс 9, кімната для переговорів

 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах

 

   Час початку реєстрації: 9.30

 

   Час закінчення реєстрації: 9.55

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

 

 

    30 березня 2017 року

 

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

Draft agenda with the draft resolutions for each item included

  1)  Про обрання лічильної комісії

  2)  Вибори голови і секретаря загальних зборів

  3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

  4)  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора

  5)  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора

  6)  Затвердження річного звіту Товариства

  7)  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог,  передбачених законом, затвердження розміру річних дивідендів

  8)  Про засвідчення бюлетенів для голосування

  9)  Про переобрання членів Наглядової Ради Товариства

10) Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Товариства

11) Про переобрання Генерального директора Товариства.

12) Про затвердження умов договору з Генеральним директором Товариства.

13) Про переобрання ревізора Товариства.

14) Про затвердження умов договору з ревізором Товариства.

15) Про попереднє схвалення значних правочинів.

 

Адреса веб-сайту з інформацією про збори

 

http://www.konecranes.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів

 

  Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16/8, офіс 9) у кімнаті для переговорів.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Тарасов Сергій Олександрович.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «Конекрейнс Україна» (тис.грн)

 

 

Найменування показника

Період

 

 

Звітний

 

Попередній

 

 

Усього активів

166 183

157 548

 

Основні засоби

    2 875

    2 477

 

Довгострокові фінансові інвестиції

  11 108

  11 108

 

Запаси

  51 546

  37 349

 

Сумарна дебіторська заборгованість

  43 295

  52 177

 

Грошові кошти та їх еквіваленти/

  42 858

  43 066

 

Нерозподілений прибуток

  46 812

  32 650

 

Власний капітал

  61 977

  46 602

 

Статутний капітал

  12 132

  12 132

 

Довгострокові зобов'язання

    6 876

    2 430

 

Поточні зобов'язання

  97 330

108 516

 

Чистий прибуток (збиток)

  15 773

   -4 018

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

103 248

103 248

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.)

____

____

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

власних акцій протягом періоду

___

___

 

Чисельність працівників на кінець періоду

(осіб)

87

86

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

2 березня 2017 року, № 42  «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                  С.О. Тарасов

 

2 березня 2017 року