Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Плясов Сергiй Вячеславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65049, мiсто Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16/8, офiс 9,
4. Код за ЄДРПОУ
20013200
5. Міжміський код та телефон, факс
048-786-91-21 048-786-91-22
6. Електронна поштова адреса
Ukraine@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.konecranes.com.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2017 звільнено Ревiзор Ганс Аландер
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про звiльнення Ганса Аландера з посади ревiзора товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства вiн не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду ревiзора ПРАТ "Конекрейнс Україна".
05.04.2017 звільнено Генеральний директор Тарасов Сергiй Олександрович
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про звiльнення Тарасова Сергiя Олександровича з посади генерального директора товариства у зв’язку зi збiгом строку повноважень . Акцiями товариства генеральний директор не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посаду генерального директора ПРАТ "Конекрейнс Україна" протягом останнiх 4 рокiв.
05.04.2017 обрано Генеральний директор Плясов Сергiй Вячеславович
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Плясова Сергiя Вячеславовича на посаду генерального директора товариства. Акцiями товариства генеральний директор не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Прогягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора виробничого вiддiлу (ТОВ "Рейнарс Україна"), директора з виробництва (ТОВ "Європейнт"), директора з виробництва (ТОВ "Бучанський завод склотари"), голови правлiння ПАТ "Запорiжкран".
05.04.2017 призначено Секретар Наглядової Ради Карi Окман
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Карi Окман на посаду Секретаря Наглядової ради у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. Акцiями товариства Карi Окман не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Голови Наглядової ради ПРАТ "Конекрейнс Україна 2013-2017 рр. Є представником акцiонера Конекрейнс Файненс Корпорейшн.
05.04.2017 призначено Голова Наглядової Ради Юха Ванханен
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Юху Ванханена на посаду Голови Наглядової ради у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. Акцiями товариства Юха Ванханен не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше жодних посад в Українi не обiймав. Є представником акцiонера Конекрейнс Фiнланд Корпорейшн
05.04.2017 звільнено Голова Наглядової Ради Карi Окман
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про звiльнення Карi Окман з посади Голови Наглядової ради у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. Акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посаду Голови Наглядової Ради займав протягом останнiх 4 рокiв.
05.04.2017 призначено Ревiзор Рiта Уккiвi
0
Зміст інформації:
5 квiтня 2017 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про призначення Рiту Уккiвi на посаду ревiзора у зв’язку зi змiнами в корпоративнiй полiтицi. Акцiями товариства Рiта Уккiвi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше жодних посад в Українi не обiймала.