Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Тарасов Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
65125, мiсто Одеса, вулиця Успенська, буд. 26
4. Код за ЄДРПОУ
20013200
5. Міжміський код та телефон, факс
048-786-91-21 048-786-91-22
6. Електронна поштова адреса
Ukraine@konecranes.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 74 (2078) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 20.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.konecranes.com.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.04.2015 обрано Генеральний директор Тарасов Сергiй Олександрович
0
Зміст інформації:
16 квiтня 2015 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про продовження строку повноважень генерального директора товариства на строк до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства генеральний директор не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступник генерального директора ЗАТ "Запорiжкран", директор з розвитку ПАТ "Запорiжкран", заступник голови правлiння ПАТ "Запорiжкран", генеральний директор ПРАТ "Запорiжжя. Кран Холдинг", генеральний директор ПРАТ "Конекрейнс Україна".
16.04.2015 обрано Ревiзор Ганс Аландер
0
Зміст інформації:
16 квiтня 2015 року загальнi збори акцiонерiв ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» прийняли рiшення про переобрання Ганса Аландера ревiзором товариства на строк до дати наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства. Рiшення прийнято у зв’язку зi збiгом строку його повноважень. Акцiями товариства вiн не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду ревiзора ПРАТ "Конекрейнс Україна".