Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Тарасов Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2014
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20013200
4. Місцезнаходження емітента
65125 Одеська область Приморський район м.Одеса вул. Успенська, буд. 26
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048)7869121 (048)7869122
6. Електронна поштова адреса емітента
Ukraine@konecranes.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у №79 (1832) "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"   25.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.konecranes.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. Iнформацiя щодо органiв управлiння не є обов'язковою для акцiонерних товариств. 2. Протягом звiтного перiоду Товариство не брало участi у створеннi нових юридичних осiб 3. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня. 4. За звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. 5. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня, оскiльки посадовi особи емiтента акцiями емiтена не володiють. 6. Товариство в звiтному роцi випуск процентних облiгацiй не здiйснювало. 7. Товариство в звiтному роцi випуск дисконтних облiгацiй не здiйснювало. 8. Товариство в звiтному роцi випуск цiльових облiгацiй не здiйснювало. 9. Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались. 10. Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались. 11. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. 12. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складається. 13. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 317203
3. Дата проведення державної реєстрації
15.07.1993
4. Територія (область)
Одеська область
5. Статутний капітал (грн)
12131640.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.22  ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ 
33.12  РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
33.20  УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ 
10. Органи управління підприємства
Згідно з підпунктом 1 п. 4 розділу ІІІ Положення "Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства".
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк" в м. Одесi
2) МФО банку
328618
3) Поточний рахунок
260001637103
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "МАРФIН БАНК"
5) МФО банку
328168
6) Поточний рахунок
26000274291
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування№395.10.51-29.22.123.09.2010ДКУ з Промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду в Од. об.06.07.2014
ОписДозвіл планується подовжити на наступний період
Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткуванняДозвіл № 773.12.5110.10.2012ДКУ з Промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду в Од. об.10.10.2017
Опис Дозвіл планується подовжити на наступний період
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначенняДозвіл № 774.12.5110.10.2012ДКУ з Промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду в Од. об.10.10.2017
Опис Дозвіл планується подовжити на наступний період
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначенняДозвіл № 1543.12.3001.11.2012ДКУ з Промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду01.11.2017
ОписДозвіл планується подовжити на наступний період

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карі Окман
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 Не дав згоди на розкриття
4) Рік народження**
0
5) Освіта**
Не дав згоди на розкриття
6) Стаж керівної роботи (років)**
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Не дав згоди на розкриття
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.03.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: скликає засідання Наглядової ради, головує на них, підписує протоколи засідань. Призначений на посаду у зв'язку з розподілом функціональних обов'язків материнської компанії. Непогашеної судимості немає. Раніше жодних посад в Україні не обіймав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Секретар Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Томас Мюнтті
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 Не дав згоди на розкриття
4) Рік народження**
0
5) Освіта**
Не дав згоди на розкриття
6) Стаж керівної роботи (років)**
2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", секретар Наглядової ради.
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.03.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: веде протоколи засідань Наглядової ради та іншу документацію Наглядової ради, відповідає за переписку Наглядової ради, повідомляє акціонерів про проведення загальних зборів. Призначений на посаду у зв'язку з розподілом функціональних обов'язків материнської компанії. Непогашеної судимості немає. Раніше обіймав посаду секретаря Наглядової ради в цьому ж підприємстві.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тарасов Сергій Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 Не дав згоди на розкриття
4) Рік народження**
0
5) Освіта**
Не дав згоди на розкриття
6) Стаж керівної роботи (років)**
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запоріжкран", генеральний директор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.03.2013 на 1 рік
9) Опис
Повноваження та обов'язки: виконує функції одноосібного виконавчого органу Товариства. Призначений на посаду враховуючи значний досвід попередньої керівної роботи. Непогашеної судимості немає. Раніше обіймав посаду генерального директора ПАТ "Запоріжкран".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іванова Олена Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 Не дав згоди на розкриття
4) Рік народження**
0
5) Освіта**
Не дав згоди на розкриття
6) Стаж керівної роботи (років)**
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ЗАТ "Конекрейнс Україна"
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.12.2001 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: забезпечує ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства. Непогашеної судимості немає. Раніше обіймала посаду головного бухгалтера ЗАТ "Конекрейнс Україна".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ганс Аландер
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 Не дав згоди на розкриття
4) Рік народження**
0
5) Освіта**
Не дав згоди на розкриття
6) Стаж керівної роботи (років)**
9
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПРАТ "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", ревізор.
8) дата обрання та термін, на який обрано
26.03.2013 на 1 рік
9) Опис
Повноваження та обов'язки: здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Призначений на посаду враховуючи значний досвід попередньої керівної роботи. Непогашеної судимості немає. Раніше обіймав посаду ревізора цього ж підприємства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"Конекрейнс Сервiс Корпорейшн"ФIНЛЯНДIЯ  м. Хювiнкяя Конеенкату 810118398101183000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
000000
Усього10118398101183000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення26.02.2013
Кворум зборів**100
ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: про вчинення значного правочину; особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Мiкко Ухарi. Результати розгляду питань порядку денного: "Вiдповiдно до п. 9.25 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА", надалi - "Товариство", i п. 22 частини другої ст. 33, ст. 48, ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року, Загальнi Збори Акцiонерiв Товариства прийняли шляхом заочного голосування (опитування) рiшення про вчинення значного правочину: укладення договору поставки двох 16-ти колiсних кранiв козлових пневмоколiсних типу "RTG" в/п 40,6т мiж Товариством i Державним пiдприємством "Марiупольський морський торгiвельний порт" на загальну суму 37 998 000,00 гривень. Загальнi Збори Акцiонерiв Товариства доручають заступниковi генерального директора. Маркетин' i збут Леонт'єву Iгорю Володимировичу пiдписати зазначений договiр".

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення04.03.2013
Кворум зборів**100
ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: про вчинення значного правочину; особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Мiкко Ухарi. Результати розгляду питань порядку денного: "Вiдповiдно до п. 9.25 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Конекрейнс Україна", надалi - "Товариство", i п. 22 частини другої ст. 33, ст. 48, ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року, Загальнi Збори Акцiонерiв Товариства прийняли шляхом заочного голосування (опитування) рiшення про вчинення значного правочину: внесення змiн до договору на виконання робiт з перегону та подальшої модернiзацiї причального контейнерного перевантажувача "KONE" мiж Товариством i Державним пiдприємством "Iллiчiвський морський торгiвельний порт" на загальну суму 37 770 000 гривень. Загальнi Збори Акцiонерiв Товариства доручають заступниковi генерального директора Маркетин' i збут Леонт'єву Iгорю Володимировичу пiдписати зазначений договiр".

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення26.03.2014
Кворум зборів**100
ОписПерелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Вибори голови i секретаря загальних зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 5. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про переобрання Генерального директора Товариства. 9. Про затвердження умов договору з Генеральним директором. 10. Про обрання ревiзора Товариства. 11. Про схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати головою Загальних Зборiв Тучинського Валентина Валентиновича, а секретарем Загальних Зборiв - Фiлiппа Вiньєрона Франциса Гiслейна. 2. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Бондар Л. О. - голова комiсiї; Мухiна О. I. - секретар комiсiї. 3. Схвалити звiт Наглядової ради Товариства. Припинити повноваження Мiкко Ухарi як голови Наглядової ради Товариства i розiрвати договiр з ним. Переобрати Наглядову раду Товариства на трирiчний термiн за засадою представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв у складi: - Карi Окман вiд АТ "Конекрейнс Сервiс" - голова Наглядової ради; - Томас Мюнттi вiд АТ "Конекрейнс Файненс" - секретар Наглядової ради. Затвердити умови договору з головою Наглядової ради Товариства. Доручити Фiлiппу Вiньєрону Францису Гiслейну пiдписати вiд iменi Товариства договiр з головою Наглядової ради Товариства. 4. Затвердити звiт Генерального директора за 2012 рiк. 5. Затвердити звiт (висновок) ревiзора Товариства. 6. Затвердити рiчний аудитований звiт Приватного акцiонерного товариства "Конекрейнс Україна" за 2012 рiк. 7. Здiйснити вiдрахування вiд чистого прибутку Товариства у розмiрi 99750 гривень на формування резервного капiталу Товариства. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Нерозподiлений прибуток Товариства у розмiрi 36 217 000 гривень залишити нерозподiленим. Направити решту прибутку, отриманого за 2012 рiк, на розвиток Товариства. 8. Вiдкликати Вiньєрона Фiлiппа Франциса Гiслейна з посади Генерального директора Товариства. Обрати Тарасова Сергiя Олександровича на посаду Генерального директора Товариства строком до дати наступних чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства. 9. Затвердити умови трудового контракту з генеральним директором Товариства. 10. Переобрати Ганса Аландера ревiзором Товариства на строк до дати наступних чергових Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства. 11. Попередньо схвалити на строк до 26 березня 2014 року значнi правочини продажу, купiвлi, обслуговування кранiв, кранових компонентiв та iншого пiдiймально-транспортного обладнання, а також банкiвськi правочини (кредитнi, депозитнi, надання банкiвської гарантiї, розрахунковi) граничною сукупною вартiстю 50 мiльйонiв євро.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.11.2006№ 23/15/1/10Одеське управлiння НКЦПФРUA4000087357Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi117.5010324812131640.00100.000000000000
ОписТоргівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного 2013 року не здійснювалась. У звітному 2013 році додаткова емісія цінних паперів емітентом не здійснювалась. На фондових біржах емітент у 2013 році не проходив процедуру лістингу.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3506 4551 0 0 3506 4551
будівлі та споруди 269 252 0 0 269 252
машини та обладнання 1095 915 0 0 1095 915
транспортні засоби 1130 2356 0 0 1130 2356
інші 1012 1028 0 0 1012 1028
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3506 4551 0 0 3506 4551
Опис Будинки та споруди: на початок року - первинна вартість дорівнює 635 тис. грн., знос 366 тис. грн., процент зносу 58%, на кінець року - первинна вартість дорівнює 691 тис. грн., знос 439 тис. грн., процент зносу 64%.
Машини та обладнання: на початок року - первинна вартість дорівнює 2246 тис. грн., знос 1151 тис. грн., процент зносу 51%, на кінець року - первинна вартість дорівнює 2347 тис. грн., знос 1432 тис. грн., процент зносу 61%.
Транспортні засоби: на початок року - первинна вартість дорівнює 2734 тис. грн., знос 1604 тис. грн., процент зносу 59%, на кінець року - первинна вартість дорівнює 4220 тис. грн., знос 1864 тис. грн., процент зносу 44%.
Інші: на початок року - первинна вартість дорівнює 2382 тис. грн., знос 1370 тис. грн., процент зносу 58%, на кінець року - первинна вартість дорівнює 2904 тис. грн., знос 1876тис. грн., процент зносу 65%.
Зміна вартості жодної з груп не відбувалася.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 51109 50170
Статутний капітал (тис. грн.) 12132 12132
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 12132 12132
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 38,9 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 38,9 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 38,0 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 38,0 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто, таке становище вiдповiдає частині третій ст. 155 Цивiльного кодексу України.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Iншi зобов'язанняд/н0.000.000д/н
д/н0.000.000д/н
Податкові зобов'язанняХ0.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ11245.00ХХ
Усього зобов'язаньХ11245.00ХХ
ОписДовгостроковi забезпечення - 3298 тис.грн.
Поточнi зобов'язання - 7947 тис.грн.:
Розрахунки з пiдзвiтними особами - 3 тис.грн.
Розрахунки з постачальниками та пiдрядниками - 767 тис.грн.
Розрахунки за авансами одержаними - 7 140 тис. грн.
Розрахунки за виплатами працiвникам - 1 тис. грн.
Податковий кредит - 36 тис. грн.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування 52296.0042 65697.0058
2Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 23245.0026 30857.0027
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина та метеріали 76.00
2Витрати на оплату праці 9.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
26.03.201326.03.2013Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 2 1
2 2012 1 0
3 2013 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Значний правочин

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) вiдсутнiй

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): вiдсутнiй

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) З членом наглядової ради було укладено договір.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): вiдсутнiй

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) вiдсутнiй

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Згiдно з корпоративними правилами аудитора змінюємо кожнi 5 рокiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) вiдсутнiй

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) вiдсутнiй

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) вiдсутнiй

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.2013;

яким органом управління прийнятий: материнською компанiєю

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так
укажіть, яким чином її оприлюднено: http://www.konecranes.com/sites/default/files/download/kc_cgs_2013_final_fi.pdf
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. Товариство дотримується принцмпів корпоративного управлiння.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 12 | 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 20013200
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ  за КВЕД 28.22 
Середня кількість працівників 100
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 65125 Одеська область Приморський район м.Одеса вул. Успенська, буд. 26, т.(048)7869121
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
10004042
первісна вартість1001143168
накопичена амортизація1002-103-126
Незавершені капітальні інвестиції1005133179
Основні засоби101035064551
первісна вартість1011799710162
знос1012-4491-5611
Інвестиційна нерухомість1015----
Довгострокові біологічні активи1020----
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030----
інші фінансові інвестиції10351110811108
Довгострокова дебіторська заборгованість1040----
Відстрочені податкові активи1045599576
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I10951538616456
II. Оборотні активи
Запаси
11002589010440
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги11252270913054
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
11301250532
з бюджетом113584968799
у тому числі з податку на прибуток1136----
Інша поточна дебіторська заборгованість1155202417
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти11651466411138
Витрати майбутніх періодів1170392373
Інші оборотні активи119043201145
Усього за розділом II11957792345898
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120012--
Баланс13009332162354


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
14001213212132
Капітал у дооцінках1405----
Додатковий капітал1410158
Резервний капітал141518061820
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14203621737149
Неоплачений капітал1425----
Вилучений капітал1430----
Усього за розділом I14955017051109
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500----
Довгострокові кредити банків1510----
Інші довгострокові зобов'язання15155269--
Довгострокові забезпечення152013383298
Цільове фінансування1525----
Усього за розділом II159566073298
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600----
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
16105269--
товари, роботи, послуги16155059767
розрахунками з бюджетом1620----
у тому числі з податку на прибуток1621----
розрахунками зі страхування1625----
розрахунками з оплати праці1630--1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами1635259197140
Поточні забезпечення1660----
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання169029739
Усього за розділом IІІ1695365447947
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700----
Баланс19009332162354

По рядку 1420 Балансу ПРАТ "Конекрейнс Україна" станом на 31.12.2013 р. сума чистого прибутку за 2013 рік складає 932 тис. грн.Сума чистого прибутку, що відображена у рядку 2350 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік складає 1138 тис. грн. Різниця між показниками суми чистого прибутку за 2013 рік, що відображені у Балансі та Звіті про фінансові результати становить 206 тис. грн. и виникла внаслідок:
- коригувань підприємством чистого прибутку попереднього періоду у сумі 192 тис. грн.;
- відрахувань суми чистого прибутку за 2013 рік до складу резервного капіталу (відповідно до Статуту підприємства) в сумі 14 тис. грн.
Вказані зміни показників капіталу відображені у Звіті про власний капітал за 2013 рік.
Генеральний директор Тарасов Сергій Олександрович
Головний бухгалтер Iванова Олена Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 |12 |31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 20013200
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000113665136582
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(98805)(120220)
Валовий:  
     прибуток 
20901486016362
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 212030675498
Адміністративні витрати 2130(8068)(7772)
Витрати на збут2150(3946)(3868)
Інші операційні витрати 2180(5455)(6061)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
21904584159
     збиток  2195(--)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 222012101055
Інші доходи 224014647
Фінансові витрати 2250(81)(774)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(16)(46)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
229017174441
збиток2295(--)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток23005792446
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
235011381995
     збиток 2355(--)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445----
Інший сукупний дохід до оподаткування2450----
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460----
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246511381995

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 69461 113430
Витрати на оплату праці 2505 11061 9805
Відрахування на соціальні заходи 2510 3855 3553
Амортизація 2515 1411 1330
Інші операційні витрати 2520 8435 11508
Разом 2550 94223 139626

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 103248 103248
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 103248103248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.01100000 0.01900000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.011000000.01900000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Генеральний директор Тарасов Сергій Олександрович
Головний бухгалтер Iванова Олена Миколаївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 |12 | 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 20013200
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
30006251458352
Повернення податків і зборів3005911092
у тому числі податку на додану вартість3006--1006
Цільового фінансування3010----
Надходження авансів від покупців і замовників30156206157550
Надходження від повернення авансів3020550457
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302512101055
Надходження від операційної оренди304030--
Надходження від страхових премій305032--
Інші надходження309537138
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(43330)(37437)
Праці3105(9516)(8651)
Відрахувань на соціальні заходи3110(4527)(4224)
Зобов'язань з податків і зборів3115(15752)(12777)
Витрачання на оплату авансів3135(42686)(34843)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(3)(17)
Інші витрачання3190(2325)(2289)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195838618406
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів320512412
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(2623)(827)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-2499-815
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження334024562401
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик33501058615048
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Витрачання на сплату відсотків3360(262)(--)
Інші платежі3390(1237)(2954)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-9629-15601
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-37421990
Залишок коштів на початок року34051466412676
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410216-2
Залишок коштів на кінець року34151113814664

Операцiї з валютою та розрахунок курсових рiзниць товариство здiйснює у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства України.
Генеральний директор Тарасов Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Iванова Олена Миколаївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 12 | 31
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" за ЄДРПОУ 20013200
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року400012132--15180636217----50170
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010----------------
Інші зміни4090---------192-----192
Скоригований залишок на початок року409512132--15180636025----49978
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100--------1138----1138
Інший сукупний дохід за звітний період4110----------------
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210------14-14------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290-----7---------7
Разом змін у капіталі4295-----7141124----1131
Залишок на кінець року430012132--8182037149----51109

Генеральний директор Тарасов Сергiй Олександрович
Головний бухгалтер Iванова Олена Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Аудиторсько-консалтингове приватне підприємство "Авіста"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)25418670
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора65011, Одеська область, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, будинок 44
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України2196
26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2013 рік
Думка аудитораУмовно-позитивна